Ο Κανονισμός μας

Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Ποινικού Δικαίου/European Center of Economic and Criminal Law (ECECRIL)» στον Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.