Τα Ερευνητικά Πεδία μας

 

Ερευνητικό Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η από δικαιϊκής, πολιτικής, διπλωματικής, οικονομικής και συγκριτικής σκοπιάς προσέγγιση του οικονομικού και ποινικού δικαίου της ΕΕ και της διάδρασής τους με το εσωτερικό δίκαιο. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού και Ποινικού Δικαίου είναι η προώθηση της έρευνας καθώς και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης επί θεμάτων Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Συγκριτικού Οικονομικού και Ποινικού Δικαίου. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Κέντρο ορίζει τις κάτωθι ενότητες ως κύρια ερευνητικά πεδία:

 

Επιχειρήσεις - Εταιρική Διακυβέρνηση - Βιώσιμη Ανάπτυξη


Ενέργεια - Κλιματική αλλαγή


Κοινή Εμπορική Πολιτική - Επενδύσεις


Κανόνες Ελεύθερης Κυκλοφορίας - Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)


Οικονομικό ποινικό δίκαιο - Money Laundering


 Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις της ΕΕ


Δικαιώματα υπόπτων - κατηγορουμένων